Ein misoedd cyntaf

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi’n cefnogi yn ystod misoedd cyntaf y gronfa.

Roedden ni am ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau yn ystod y cyfnod yma.

Ym mis Mai 2020 y dechreuon ni, felly rydyn ni wrthi ers pedwar mis. Rydym yn grŵp ar lawr gwlad sy’n cael ei redeg gan bedwar neu bump o wirfoddolwyr.

Codi arian

● Hyd yn hyn rydyn ni wedi codi dros £6000 mewn rhoddion unigol a nawdd busnes – diolch yn fawr i chi am y cyfan rydych chi wedi’i roi! Os hoffech chi gyfrannu gallwch wneud hynny yma.
● Trefnodd Hannah ac Elena barti gwych ar-lein a threfnu bod llawer o bobl yn cyfrannu.

Rhoi grantiau a mwy

● Hyd yn hyn rydyn ni wedi rhoi 25 o grantiau o ryw £100 yr un i unigolion a theuluoedd yn ardal Machynlleth.
● Rydyn ni hefyd bellach yn trefnu bagiau llysiau am ddim gan Planna Fwyd i’r rhai sydd eu heisiau.
● Rydym yn cadw nodiadau, heb enwi neb, ynghylch sut mae pobl yn dod ymlaen yn yr ardal ac yn dod ar draws ystod eang o faterion, er bod problemau gyda Chredyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill yn broblem gyffredin, yn ogystal â cholli gwaith o ganlyniad i covid/y cyfnod clo.
● Rydym hefyd wedi cael ceisiadau o’r tu allan i ardal Machynlleth ac wedi helpu’r bobl hyn i ddod o hyd i gymorth yn eu hardaloedd lleol nhw.

Arall

● Rydym yn gweithio tuag at droi’n grŵp cymunedol â chyfansoddiad, a fyddai’n ein gwneud yn fwy dilys wrth weithio gyda sefydliadau eraill ac wrth dderbyn rhoddion.
● Rydym yn estyn allan at sefydliadau eraill i rannu cyhoeddusrwydd/gwaith estyn allan er mwyn cyrraedd y rhai mwyaf anghenus a gwneud atgyfeiriadau lle bo’n briodol.