Categori: Newyddion

A group of people cooking a meal

Llwyddiant Tecawê y Gronfa Gyd-sefyll

Llwyddodd ein tîm anhygoel o gogyddion, a oedd yn codi arian, i fwydo 106 o bobl gyda phrydau tecawê blasus nos Wener ddiwethaf. Fe wnaethon nhw lwyddo i godi £925 er budd Cronfa Gyd-sefyll Corona Mach. Bydd y cwbl yn mynd i ariannu grantiau bach o hyd at £100 i unigolion yn ardal Machynlleth sy’n wynebu cyfnod heriol oherwydd pandemig y coronafeirws.

Roedd y pryd yn cynnwys stiw corbys, sbigoglys a phlanhigyn wy, koftas ffacbys a llysiau a brownis cardamon a choffi. “Blasus iawn!” meddai Ant, cwsmer a chefnogwr y siop tecawê.

Defnyddiodd y gwirfoddolwyr y gegin yn nhafarn Braich Goch yng Nghorris, sydd wedi bod yn cynnal prosiect cyfiawnder bwyd drwy gydol pandemig Covid-19. Diolch yn fawr iawn i dîm tafarn Braich Goch am sicrhau bod eu cegin ar gael i wirfoddolwyr Cronfa Gyd-sefyll Mach.

Hoffech chi ddefnyddio eich amser a’ch sgiliau i godi arian ar gyfer Cronfa Gyd-sefyll Mach a’n helpu i barhau i gefnogi pobl yn ein cymuned? Cysylltwch â ni!

Bagiau llysiau am ddim gan Planna Fwyd/Plant Food

Mae’r prosiect tyfu llysiau lleol gwych Planna Fwyd/Plant Food wedi cynnig nifer o fagiau llysiau i ni i’w rhoi i’r rhai sy’n cael grant gennyn ni.

Mae ganddyn nhw lwyth o lysiau dros ben ar hyn o bryd, ac rydyn ni’n gobeithio dosbarthu’r rhain i bobl a theuluoedd lleol rhwng nawr a mis Hydref. Mae ymateb brwd
wedi bod yn barod gan ein hymgeiswyr gyda’r rhan fwyaf yn dweud bod hwn yn syniad gwych.

Rhagor o wybodaeth am Planna Fwyd/Plant Food yma.

Ein misoedd cyntaf

Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi’n cefnogi yn ystod misoedd cyntaf y gronfa.

Roedden ni am ichi gael yr wybodaeth ddiweddaraf am ein gweithgareddau yn ystod y cyfnod yma.

Ym mis Mai 2020 y dechreuon ni, felly rydyn ni wrthi ers pedwar mis. Rydym yn grŵp ar lawr gwlad sy’n cael ei redeg gan bedwar neu bump o wirfoddolwyr.

Codi arian

● Hyd yn hyn rydyn ni wedi codi dros £6000 mewn rhoddion unigol a nawdd busnes – diolch yn fawr i chi am y cyfan rydych chi wedi’i roi! Os hoffech chi gyfrannu gallwch wneud hynny yma.
● Trefnodd Hannah ac Elena barti gwych ar-lein a threfnu bod llawer o bobl yn cyfrannu.

Rhoi grantiau a mwy

● Hyd yn hyn rydyn ni wedi rhoi 25 o grantiau o ryw £100 yr un i unigolion a theuluoedd yn ardal Machynlleth.
● Rydyn ni hefyd bellach yn trefnu bagiau llysiau am ddim gan Planna Fwyd i’r rhai sydd eu heisiau.
● Rydym yn cadw nodiadau, heb enwi neb, ynghylch sut mae pobl yn dod ymlaen yn yr ardal ac yn dod ar draws ystod eang o faterion, er bod problemau gyda Chredyd Cynhwysol a budd-daliadau eraill yn broblem gyffredin, yn ogystal â cholli gwaith o ganlyniad i covid/y cyfnod clo.
● Rydym hefyd wedi cael ceisiadau o’r tu allan i ardal Machynlleth ac wedi helpu’r bobl hyn i ddod o hyd i gymorth yn eu hardaloedd lleol nhw.

Arall

● Rydym yn gweithio tuag at droi’n grŵp cymunedol â chyfansoddiad, a fyddai’n ein gwneud yn fwy dilys wrth weithio gyda sefydliadau eraill ac wrth dderbyn rhoddion.
● Rydym yn estyn allan at sefydliadau eraill i rannu cyhoeddusrwydd/gwaith estyn allan er mwyn cyrraedd y rhai mwyaf anghenus a gwneud atgyfeiriadau lle bo’n briodol.