Gwnewch gais am rant

Mae Cronfa Gyd-sefyll Corona Machynlleth yn cynnig grantiau bychain o hyd at £100 i unigolion yn ardal Machynlleth sy’n wynebu caledi oherwydd pandemig y coronafeirws.

Nid ydym yma i feirniadu paham bod angen yr arian arnoch; boed ar gyfer bwyd, biliau, rhent, neu dacsi, rydym yn eich gwahodd i gynnig am ba faint bynnag sydd angen arnoch.

Tu allan i’r ardal? Gallwch ddod o hyd i gefnogaeth leol yma (gwefan yn Saesneg).

Sut mae’r gronfa’n gweithio?

Mae hon yn gronfa ar gyfer unigolion, yn hytrach na sefydliadau. Mae gennym uchafswm o £100 ar gyfer pob cais fel ein bod yn gallu ceisio helpu cymaint o bobl â phosibl. Os oes angen mwy o arian na hyn arnoch, gadewch i ni wybod.

Sut allaf wneud cais am arian?

Gwnewch gais am unrhyw faint, boed yn £55 i lenwi’r cypyrddau, £100 i helpu gyda’r rhent, neu £5 am dacsi i fynd at y meddyg. Gallwch wneud cais ar gyfer rhywun arall hefyd, ond gofynnwn i chi roi galwad i ni i ddechrau’r broses.

Defnyddiwch y ffurflen isod i wneud cais ar lein, neu ffoniwch os yn haws ar [rhif ffôn yn dod yn fuan].

Sut a phryd y caf yr arian?

Rydym yn gobeithio rhyddhau’r arian i chi o fewn deuddydd, yn dibynnu ar ble yr ydych yn y ciw a faint o roddion sydd gennym. Gadewch i ni wybod os mae’r angen o frys; fel arall, gwneir taliadau ar yn y drefn y derbynnwyd y ceisiadau.

A gaf wneud cais ar ran rhywun arall?

Cewch.

Mathau gwahanol o gymorth ariannol

Mae gan Gefnogaeth Gymunedol Corona Machynlleth wybodaeth am gymorth ariannol a chefnogaeth i rentwyr.

Rydym ar gau am seibiant byr.